Fysiotherapie Meerveldhoven

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Fysio Meerveldhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet op beveiliging van uw persoonlijke gegevens in gegaan. Wij hanteren hierin de AVG richtlijnen voor onze Privacy regels. Deze zijn getoetst conform de AVG regels.

RVM FYSIO MEERVELDHOVEN 810_0155 - 82 DEF - 85 web

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Fysio Meerveldhoven verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om uw patiëntendossier goed te vormen en bij te houden.

1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen die daarvoor gelden nu en in de toekomst.

2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.

3. Bescherming persoonsgegevens : Wij zullen alle redelijke en wettelijke verordeningen opvolgen om uw persoonlijke informatie tegen misbruik te beschermen en deze te optimaal te beveiligen. Zie ook hieronder bij “Beveiliging”.

4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving (AVG 2018) en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Privacy reglement Fysio Meerveldhoven

Voor- en Achternaam, Voorletters, Burger Service Nummer (BSN), Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnummer zorgverzekering, eventuele Aanvullende verzekering en Legitimatiegegevens, gegevens van belang voor de diagnostiek en/of behandeling fysiotherapie.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Fysio Meerveldhoven verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het leveren van een diagnostiek en/of behandeling fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.

– Het kunnen controleren en identificeren van de patiëntgegevens (wettelijke legitimatieplicht) en om uw verzekeringsrecht te kunnen toetsen.

– U of uw (huis)arts en eventuele medische specialisten (waar u onder behandeling bent) te kunnen contacten en of te informeren indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling (alleen na uw toestemming via toestemmingsverklaring).

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Voor het opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte en besproken behandelplan.

– U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.

– Om rechtstreeks te kunnen declareren met uw zorgverzekeraar.

Websitebezoek Fysio Meerveldhoven:

Fysio Meerveldhoven gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Mailverkeer met Fysio Meerveldhoven:

Fysio Meerveldhoven werkt met beveiligde zorgmail zodra het gaat om uw persoonlijke informatie. U kunt ons een mail sturen aan Info@FysioMeerveldhoven.nl met uw verzoek zoals; afspraak maken, terugbel verzoek, informatie of een ander onderwerp. Het is verstandig in deze mail geen persoonlijke gegevens te vermelden. U ontvangt van Fysio Meerveldhoven via zorgmail (beveiligde mail) een mail en een aparte code. Met deze code kunt u de mail van ons beantwoorden en zijn uw persoonlijke gegevens optimaal beschermd.

Hoe lang dient Fysio Meerveldhoven uw gegevens te bewaren:

Fysio Meerveldhoven heeft een wettelijke bewaartermijn (van medische gegevens) die zijn vastgesteld op 15 jaar na de laatste behandeling. Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen uit onze systemen. Dat betekent wel dat wij dan bij een eventuele vervolgbehandeling geen informatie meer beschikbaar hebben over u. Voor het verwijderen van uw gegevens hebben een speciaal formulier nodig dat u na identificatie kunt invullen met uw verzoek.

Delen met anderen:

Fysio Meerveldhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals softwareleverancier Intramed voor beheer patiëntendata), sluiten wij een zogenaamde wettelijke verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@FysioMeerveldhoven Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vragen wij u dan zich te komen identificeren in de praktijk met uw identiteitsbewijs, om zo zeker te stellen dat u degene bent die u zegt te zijn. Fysio Meerveldhoven zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient het verzoek ook persoonlijk te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging:

Fysio Meerveldhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Fysio Meerveldhoven heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software

– Software-updates zijn en worden altijd per direct geactualiseerd.

– Werken met beveiligde en versleutelde zorgmail.

– De persoonsgegevens en software voor het Digitale patiëntendossier staan (programma “Intramed” voor fysiotherapeuten) op een beveiligde server bij onze software leverancier in een beveiligde omgeving. Daar wordt ook gezorgd voor een veilige back-up van alle data van Fysio Meerveldhoven. Wij werken via een VPN (beveiligde verbinding) on-line in ons data patiënten systeem. In de praktijk worden nagenoeg geen persoonlijke informatie bewaard. Indien deze er toch is (tijdelijk voor het inscannen naar de beveiligde omgeving) dan ligt deze achter slot en grendel opgeborgen. Wij streven ernaar zo weinig mogelijk analoge (papieren) informatie in de praktijk te hebben.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens (AVG 2018), de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Regelement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. (AVG 2018) Onderstaand is het reglement weergegeven:

° Elke nieuwe patiënt, of ouders bij minderjarige kinderen, moet(en) een toestemmingsverklaring ondertekenen. In deze toestemmingsverklaring verklaart de patiënt (of ouders) zich akkoord met het verwerken van zijn of haar gegevens (of van het kind) in het belang van de behandeling. Deze verklaring zal na ondertekening worden ingescand in het beveiligde computersysteem. De verklaring op papier wordt door ons door de papiervernietiger gehaald. Op deze wijze zijn desbetreffende verklaringen veilig en alleen digitaal toegankelijk.

° Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en hebben daarvoor een document ondertekent.

° U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Ook kunt u verzoeken uw gegevens te verwijderen. Wij hebben daarvoor een speciaal formulier dat u na identificatie kunt invullen met uw verzoek.

° Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.

° Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem) en zullen wij u daarvoor persoonlijk benaderen.

° Een aantal zorgverzekeraars willen graag dat hun patiënten enquêtes invullen over de genoten zorg van bv uw fysiotherapeut. Wij vragen u altijd of wij u daarvoor mogen benaderen namens uw zorgverzekeraar. Indien u daar geen bezwaar tegen heeft ontvangt u een mail met het verzoek de enquête in te vullen. Uiteraard kunt u te alle tijden alsnog beslissen of u dat ook daadwerkelijk wilt.

° Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

° Wanneer het voor het wetenschappelijk onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

° Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

° Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Dit is de wettelijke bewaartermijn waar wij als beroepsgroep aan moeten voldoen.

° Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Op onze website en in de wachtkamer kunt u onze klachtenregeling terug vinden.